Pályázati felhívás Karácsony Sándor Közösségi Ház intézményvezetői munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet  a Karácsony Sándor Közösségi Ház intézményvezetői (igazgatói) munkakör betöltésére

 

A pályázatra kiírt munkakör neve: igazgató

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  

Az intézmény működését érintő jogszabályokban és az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, szakmai és egyéb feladatok jogszabályok szerinti ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény alkalmazottai felett.  

 

Munkaviszony kezdő időpontja: 2024. augusztus 16.

 

Munkaviszony befejező időpontja: 2029. augusztus 15.

A foglalkoztatási jogviszony határozott időre szól, az intézményvezetői munkakör megszűnésével a munkaviszony is megszűnik.

Amennyiben a pályázó a pályázat beadásakor az intézménnyel határozatlan idejű munkaviszonyban áll, intézményvezetői munkaköre megszűnésekor munkaviszonya – az eredeti munkaszerződésének megfelelően – határozatlan idejű marad.

 

Munkavégzés helye: Hajdú-Bihar Vármegye, 4177 Földes, Karácsony S. tér 6., valamint az intézmény telephelyei

 

Munkaidő: teljes munkaidő 

 

Javadalmazás: Mt. alapján munkáltatóval megegyezés szerint

 

 Pályázati feltételek:

- felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképzettség,

- végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,

- kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez,

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül a képzés elvégzésének vállalása,

- büntetlen előélet.

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz,

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén a képzést két éven belül elvégzi 

- öt éves szakmai gyakorlatról szóló igazolás,

- 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, mellyel a pályázó igazolja, hogy nem állnak fenn vele szemben a Mt. 44/A. §-ban foglalt kizáró okok, 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az Mt. 211.§-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e

- a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

 -nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 10. (péntek) 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester nyújt a  a 06 /20/455 6775 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: zárt borítékban, postai úton vagy személyesen, 1 példányban Földes Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4177 Földes, Karácsony S. tér 5.) A borítékon fel kell tüntetni a F/2812/2024. ügyiratszámot. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott véleményező bizottság hallgatja meg. A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 30.

 

Földes, 2024. április 2.

 

Jeneiné dr. Egri Izabella

polgármester