Pályázati felhívás a Karácsony Sándor Közösségi Ház intézményvezetői munkakörének betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján 

 

pályázatot hirdet 

a Karácsony Sándor Közösségi Ház intézményvezetői  munkakör betöltésére

 

Munkaviszony kezdő időpontja: 2021. március 1.

 

Munkaviszony befejező időpontja: 2024. augusztus 15.

A foglalkoztatási jogviszony határozott időre szól, az intézményvezetői munkakör megszűnésével a munkaviszony is megszűnik.

Amennyiben a pályázó a pályázat beadásakor az intézménnyel határozatlan idejű munkaviszonyban áll, intézményvezetői munkaköre megszűnésekor munkaviszonya – az eredeti munkaszerződésének megfelelően - határozatlan idejű marad.

 

Munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény működését érintő jogszabályokban és az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, szakmai és egyéb feladatok jogszabályok szerinti ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény alkalmazottai felett.

 

Javadalmazás, juttatások: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

- felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, 

- végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett,

- kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez,

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás tanfolyam elvégzésének igazolása, ennek hiányában nyilatkozat szükséges a képzés munkakör betöltését követő két éven belüli elvégzésének szándékáról

- büntetlen előélet, magyar állampolgárság

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz,

- intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó szakmai és vezetői program,

- iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,

- ötéves szakmai gyakorlatról szóló igazolás másolata,

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat arról, hogy a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzésen vesz részt, vagy igazolás a képzés elvégzéséről, 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

- hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék,

- nyilatkozat, hogy nyílt ülésen történő tárgyalásához a pályázó hozzájárul-e.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021.  március 1. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester nyújt, a  06 54 531 000 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: zárt borítékban, postai úton vagy személyesen, 1 példányban Földes Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4177 Földes, Karácsony S. tér 5.) A borítékon fel kell tüntetni „intézményvezetői pályázat”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül bizottság hallgatja meg és javaslatuk alapján a képviselő-testület dönt a pályázat elbírálásáról. A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28. 

 

A pályázati felhívás megjelenésének helye:

Földes Nagyközség Önkormányzatának honlapja: www. foldes.hu

Földesi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

Karácsony Sándor Közösségi Ház honlapja: www.muvhazfoldes.hu

 

Földes, 2020. december 9.

 

Jeneiné dr. Egri Izabella

polgármester